Program

Birinci Dönem
Cr. ECTS
EC 101 Mikroekonominin İlkeleri
Arz ve talep, esneklik, fiyat kontrolları, marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrisi analizi, üretim ve maliyet, piyasa yapıları, ücretlerin belirlenmesi, sermayenin getirisi.
3 6
MATH 105 Matematik I
Lineer denklemler, eşitsizlikler, fonksiyon ve grafikler, üssel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik; türev, türevin uygulamaları; hizmet endüstrilerinden örnekler
4 6
TRM 101 Turizm Endüstrisine Giriş
Turizm tarihi, turizm ile ilgili temel ilkeler; dünyada turizm eğilimleri; tourism talebi ve arzı; turizm ve gelişme; kültürel turizm, turizm sosyolojisi, turizm psikolojisi ve turist motivasyonlarının toplam turizm ürününe yönelik olarak tartışılması. Toplam turizm ürününün bir parçası olarak konaklama işletmeleri, boş zaman ve dinlence olanakları, ulaşım ve seyahat işletmeleri, kültürel etkinlikler ile sigorta ve bankacılık gibi destekleyici hizmetler. Turizm planlaması ve ekonomisi.
3 5
TRM 107 Anadolu Uygarlıkları
Anadolu kültür mirasının önemi. Anadolu’da yaşamış halklar ve kültürler. Anadolu’da Paleolitik ve Neolitik dönemler; Kalkolitik kültür ve Bronz Çağı; Asur Ticaret Kolonileri dönemi, Hitit ve Frig tarihi. Urartu kültürü. Yunan ve Roma çağlarında Anadolu’nun antik bölgeleri, çağlar boyunca İstanbul. Dersin bir parçası olarak müze ve anıt gezileri.
3 5
TRM 141 Psikolojiye Giriş
Davranış bilimlerine giriş, güdülenme, öğrenme ve hatırlama, sosyal psikolojnin temel konuları, zeka ve psikolojideki belli başlı kişilik teorileri. Psikolojide araştırma metodları ve deneysel tasarım.
3 5
DEPT/ HSS/ COMP Seçmeli 3 5
19
32
İkinci Dönem
Cr. ECTS
EC 102 Makroekonominin İlkeleri
Gelirin maliyeti ve milli gelirin tayini, istihdam, para ve bankacılık, maliye ve para politikaları, uluslararası ticaret teorisi ve ödemeler bilançosu, iktisadi kalkınma, iktisadi sistemler.
3 6
MATH 106 Matematik II 4 6
TRM 104 Çevre ve Turizm
Turizm tarihi, turizm ile ilgili temel ilkeler; dünyada turizm eğilimleri; turizm talebi ve arzı; turizm ve gelişme; kültürel turizm, turizm sosyolojisi, turizm psikolojisi, ve turist motivasyonlarının toplam turizm ürününe yönelik olarak tartışılması. Toplam turizm ürününün bir parçası olarak konaklama işletmeleri, boş zaman ve dinlence olanakları, ulaşım ve seyahat işletmeleri, kültürel etkinlikler ile sigorta ve bankacılık gibi destekleyici hizmetler. Turizm planlaması ve ekonomisi.
3 5
TRM 124 İş Dünyasında İletişim
İş dünyasında kullanılan etkili konuşma ve yazı tekniklerinin önemi. Toplu iletişim, elektronik medyaya ilişkin iletişim türleri ve bunların iş dünyasında kullanımı. Mektup ve rapor yazma; toplantılarda iletişim; telefonla iletişim. İletişim ahlakı, sözlü görüşmeler, takdimler, dinleme ve başkalarını anlama becerisi.
3 5
TRM 134 Yönetim Prensipleri
Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, kontrol, liderliğe yönelik klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması, vaka analizleri.
3 5
DEPT/ HSS/ COMP Seçmeli 3 5
19
32
Üçüncü Dönem
Cr. ECTS
LAW 101 Hukuka Giriş
Sosyal ilişkiler ve hukuk, farklı hukuk sistemleri. (özel hukuk ve Avrupa hukuku) hukukun dalları, (kamu hukuku - özel hukuk) hukukun kaynakları, hukukun uygulanması ve yorumu, haklar (hakların kazanılması ve subjektif iyi niyet, hakların kullanılması ve objektif iyi niyet) temyiz kudreti, kısıtlılık, küçükler, şahsi haklar, ikametgah.
3 5
TRM 223 Konaklama Endüstrisi
Konaklama sektörüne ve yapısına giriş; otellerdeki farklı yönetim alanlarının ve operasyonlarının incelenmesi. Satış; rezervasyon; ön büro; kat hizmetleri; muhasebe; yiyecek ve içecek; misafir hizmetleri; getiri yönetimi sistemlerine giriş; ana başarım göstergelerinin tanıtımı ve otellerde başarım ölçümü.
3 4
TRM 231 Finans Muhasebesi
Muhasebe enformasyon sistemine giriş. Ekonomik işlemlerin tanınması, kaydedilmesi, özetlenmesi ve raporlanması. Muhasebenin teorik çerçevesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. Muhasebe kayıt işlemlerinin tüm evreleri ve dönemin tamamlanması. Dönemsel muhasebe, dönem sonu düzeltmeleri ve finansal tabloların hazırlanması.
3 5
TRM 257 Uygulamalı İstatistik I
Basic concepts of probability. The role of statistics in scientific inquiry. Organization and description of data. The logic behind the basic principles and techniques of statistical analysis. Discrete and continuous distributions. Inferences based on large samples. Sampling distributions.
3 5
TRM 263 Pazarlama Prensipleri
Pazarlamanın temel prensiplerinin hizmet ağırlıklı olarak işlenmesi. Pazarlama kurumlarının örgütsel yapıları, pazarlama yönetimini kapsayan konular, tüketici pazarları ve örgütsel pazarlama özellikleri, işletmelerin içinde bulundukları çevre, ve değişen şartlar karşısında uygulamaları gereken stratejiler. Konulara uygulamalı bir yaklaşım getirmek ve işlenen billgileri kullanarak çeşitli pazarlama problemlerine çözüm üretme becerileri geliştirmek için vaka analizleri.
3 4
-- -- Yabancı Dil 3 5
TK 221 Türkçe I 2 3
20
31
Dördüncü Dönem
Cr. ECTS
TRM 224 Kişilerarası İletişim
Bireylerarası iletişimin genel kavramları üzerinde durulması ve iletişim becerilerinin anlama olanağının sağlanması amaçlı uygulamalar. Ego durumları analizi; müşteri ilşkileri; dinleme becerileri; sözlü iletişim; paralanguage; kinesics (beden dili); proxemics; grup içi iletişimde liderlik ve grup sürecinde iletişim. Grup egzersizleri ile öğrencilerin birbirlerine iletişim becerileri hakkında geri bildirimde bulunmalarının sağlanması.
3 4
TRM 232 Turizm Endüstrisi için Yönetim Muhasebesi
Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren değişik tipte işletmelerin finansal tablolarının tanıtımı. Konaklama işletmeleri standart hesap planları ve otel finansal tablolarının özellikleri. Muhasebe bilgilerinin yönetim karar mekanizmalarında kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi, hazırlanması. Muhasebe bilgileri kullanılarak, yönetim karar aşamalarında uygulanabilecek, model ve tekniklerin tanıtımı: Rasyo analizi, fon kaynak ve kullanım tablosu, maliyet-hacim-kar ilişkileri, başa baş analizi, bütçeleme, yatırım analizi.
3 5
TRM 242 Turizm Hukuku
Otel ve restoran yönetimlerinde yasal hakları ve sorumlulukları etkileyen esaslar ile ilgili temel bilgiler. Hukuksal sorunların tanımlanması ve çözümlerin mantıksal organizasyonuna yönelik konu çalışmaları.
3 4
TRM 258 Uygulamalı İstatistik II
Basic concepts of probability. The role of statistics in scientific inquiry. Organization and description of data. The logic behind the basic principles and techniques of statistical analysis. Discrete and continuous distributions. Inferences based on large samples. Sampling distributions.
3 5
TRM 282 Seyahat Endüstrisi
Seyahat kavramının modern insanın özelliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak ortaya çıkışı. Hareketlilik kuramı; turizm alanı olarak şehirler; ulaşım sistemlerinin tarihi gelişimi; ulaşım, seyahat ve turizmin karşılıklı yapılanışı; ulaşım sistemlerinin ve merkezlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri. Seyahat endüstrisinin dönüşümü ve güncel işleyişi; seyahat endüstrisi çalışanları; teknolojinin seyahat endüstrisi üzerindeki etkisi; seyahat endüstrisinin güncel operasyonel yapısı ve uygulamaları; gelecek beklentileri.
3 4
-- -- Yabancı Dil 3 5
TK 222 Türkçe II 2 3
20
30
Yaz Stajı
Beşinci Dönem
Cr. ECTS
TRM 331 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin fonksiyonlar; insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş dizaynı, aday toplama, işe alma, eğitim, başarı değerlendirme, ücret yönetimi, iş değerlendirme, disiplin.
3 5
TRM 335 İşletme Finansına Giriş
Finansal analizler, finansal marketler ve finansal kurumlar, paranın zaman değeri, değerleme, yatırım kararları, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı.
3 6
TRM 355 Araştırma Yöntemleri
Kantitatif ve kalitatif araştırma metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnek alma teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları. SPSS uygulamalarını da içeren bir araştırma projesi uygulaması.
3 6
-- -- Bölüm Seçmeli Dersi 3 5
-- -- Yabancı Dil 3 5
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
17
30
Altıncı Dönem
Cr. ECTS
TRM 336 Örgütsel Davranış
Örgütlerde insan davranışını anlamaya yardımcı olan kavram ve kuramların incelenmesi. Algılama, motivasyon, liderlik, davranış değiştirme, iş tutumu, çatışma yöntemi, değişim, stres yönetimi, ve grup dinamiği gibi konuların örgütsel ortama uyarlanması.
3 5
TRM 364 Hizmet Pazarlaması
Kantitatif ve kalitatif araştırma metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnek alma teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları. SPSS uygulamalarını da içeren bir araştırma projesi uygulaması.
3 6
TRM 378 Yiyecek Hizmetleri Yönetimi
Yiyecek hizmeti veren işletmelerin yönetim bilimleri çerçevesinde çeşitli işlevlerinin yapılış şekilleri. Yiyecek hizmeti organizasyonunun yapısı, iş tanımlamaları, kontrol düzenleri, sistem geliştirme teknikleri, özel geliştirilmiş araç ve gereçlerin analizi. Oteller, hava yolları ve diğer taşımacılık alanlarındaki ikram sistemleri, eğitim ve diğer kuruluşlardaki yiyecek hizmeti yönetimlerinin incelenmesi ve saha çalışmalarıyla desteklenmesi.
3 6
-- -- Bölüm Seçmeli Dersi 3 5
-- -- Yabancı Dil 3 5
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
17
30
Yaz Stajı
Yedinci Dönem
Cr. ECTS
TRM 405 Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi
Özel etkinlikler turizmi, turizm ekonomisine etkisi, trend ve tüketici araştırmaları ; turistik varış noktalarının planlanması; özel etkinliklerin planlanması ve pazarlanması; kongre planlanması; kongre bürolarının fonksiyonları ve varış noktasının gelişimindeki önemi. Özel etkinliklerden örnek olaylar.
3 6
TRM 409 Meslek Ahlakı
Mesleki ahlak normlarının tanıtımı ve sosyal sorumluluk konuları; eşit istihdam olanağı, ayrımcılığın önlenmesi, hizmet kalitesi konuları, istihdam edilenlerin eşit muamele görmesi, işveren ve işgören arasında gizlilik, kamu ilişkilerinde dürüstlük, hizmet sonrası işlemler, toplumun taleplerine ve davranışlarına duyarlılık. Önkoşul: Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
3 6
TRM 413 Turizmde Yeni Varış Noktaları Oluşturma
Turizm kaynaklarının tanımlanması ve değerlendirilmesi, turizm varış noktalarının planlanması ve yönetimi. Varış noktası yaşam döngüsü analizleri, varış noktası gelişmesine yaklaşımlar, turizm trendleri ve örneklerin yorumlanması. Önkoşul: Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
3 6
-- -- Bölüm Seçmeli Dersi 3 5
-- -- Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5
15
28
Sekizinci Dönem
Cr. ECTS
TRM 400 Staj
Akademik programı, turizm yönetimi alanındaki uygulamalı deneyim ile bütünleştirir. Bölüm tarafından onaylanan kuruluşlarda en az 60 iş günü yönlendirilmiş ve yapılandırılmış pratik deneyim içerir.
0 6
TRM 408 Hizmet Endüstrilerinde Yöneylem Araştırması
Kantitatif karar verme yöntemleri ile ilgili yöneylem araştırması ve modelleme kavramlarına giriş. Doğrusal programlama, dualite, duyarlılık analizi, ulaştırma ve atama problemleri, şebeke modelleri ve servis endüstrilerinden vaka çalışmaları. Kuyruk teorisi, benzetim.
3 6
TRM 472 İşletme Stratejisi
İşletme stratejilerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik kavram ve yöntemlerin tanıtımı. Çevresel faktörlerin analizi; stratejik mukayeseli üstünlüklerin tanımlanması ve seçimi; formal planlama sistemlerinin analizi. Konuya ilişkin bazı kavram ve alternatif stratejilerin öğretilmesinde vaka analizi yöntemi kullanılacaktır.
3 6
TRM492 Turizmde Özel Araştırmalar
Turizm politikası, destinasyon pazarlaması, kültür turizmi, seyahat acentesi işletmeciliği, turizmde tüketici tercihleri gibi ilgi alanlarında dönem projesi hazırlama. Turizmde kültürler arası sözsüz iletişim.
3 10
-- -- Bölüm Seçmeli Dersi 3 5
-- -- Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5
15
38