Dönem Dersleri

EC 102 Makroekonominin İlkeleri
Credits:
3
Gelirin maliyeti ve milli gelirin tayini, istihdam, para ve bankacılık, maliye ve para politikaları, uluslararası ticaret teorisi ve ödemeler bilançosu, iktisadi kalkınma, iktisadi sistemler.
MATH 106 Matematik II
Credits:
4
TRM 104 Çevre ve Turizm
Credits:
3
Turizm tarihi, turizm ile ilgili temel ilkeler; dünyada turizm eğilimleri; turizm talebi ve arzı; turizm ve gelişme; kültürel turizm, turizm sosyolojisi, turizm psikolojisi, ve turist motivasyonlarının toplam turizm ürününe yönelik olarak tartışılması. Toplam turizm ürününün bir parçası olarak konaklama işletmeleri, boş zaman ve dinlence olanakları, ulaşım ve seyahat işletmeleri, kültürel etkinlikler ile sigorta ve bankacılık gibi destekleyici hizmetler. Turizm planlaması ve ekonomisi.
TRM 124 İş Dünyasında İletişim
Credits:
3
İş dünyasında kullanılan etkili konuşma ve yazı tekniklerinin önemi. Toplu iletişim, elektronik medyaya ilişkin iletişim türleri ve bunların iş dünyasında kullanımı. Mektup ve rapor yazma; toplantılarda iletişim; telefonla iletişim. İletişim ahlakı, sözlü görüşmeler, takdimler, dinleme ve başkalarını anlama becerisi.
TRM 134 Yönetim Prensipleri
Credits:
3
Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, kontrol, liderliğe yönelik klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması, vaka analizleri.
TRM 224 Kişilerarası İletişim
Credits:
3
Bireylerarası iletişimin genel kavramları üzerinde durulması ve iletişim becerilerinin anlama olanağının sağlanması amaçlı uygulamalar. Ego durumları analizi; müşteri ilşkileri; dinleme becerileri; sözlü iletişim; paralanguage; kinesics (beden dili); proxemics; grup içi iletişimde liderlik ve grup sürecinde iletişim. Grup egzersizleri ile öğrencilerin birbirlerine iletişim becerileri hakkında geri bildirimde bulunmalarının sağlanması.
Prerequisite:
TRM 141
TRM 232 Turizm Endüstrisi için Yönetim Muhasebesi
Credits:
3
Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren değişik tipte işletmelerin finansal tablolarının tanıtımı. Konaklama işletmeleri standart hesap planları ve otel finansal tablolarının özellikleri. Muhasebe bilgilerinin yönetim karar mekanizmalarında kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi, hazırlanması. Muhasebe bilgileri kullanılarak, yönetim karar aşamalarında uygulanabilecek, model ve tekniklerin tanıtımı: Rasyo analizi, fon kaynak ve kullanım tablosu, maliyet-hacim-kar ilişkileri, başa baş analizi, bütçeleme, yatırım analizi.
Prerequisite:
TRM 231
TRM 242 Turizm Hukuku
Credits:
3
Otel ve restoran yönetimlerinde yasal hakları ve sorumlulukları etkileyen esaslar ile ilgili temel bilgiler. Hukuksal sorunların tanımlanması ve çözümlerin mantıksal organizasyonuna yönelik konu çalışmaları.
Prerequisite:
TRM 241
TRM 258 Uygulamalı İstatistik II
Credits:
3
Basic concepts of probability. The role of statistics in scientific inquiry. Organization and description of data. The logic behind the basic principles and techniques of statistical analysis. Discrete and continuous distributions. Inferences based on large samples. Sampling distributions.
Prerequisite:
TRM 257
TRM 282 Seyahat Endüstrisi
Credits:
3
Seyahat kavramının modern insanın özelliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak ortaya çıkışı. Hareketlilik kuramı; turizm alanı olarak şehirler; ulaşım sistemlerinin tarihi gelişimi; ulaşım, seyahat ve turizmin karşılıklı yapılanışı; ulaşım sistemlerinin ve merkezlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri. Seyahat endüstrisinin dönüşümü ve güncel işleyişi; seyahat endüstrisi çalışanları; teknolojinin seyahat endüstrisi üzerindeki etkisi; seyahat endüstrisinin güncel operasyonel yapısı ve uygulamaları; gelecek beklentileri.
TRM 336 Örgütsel Davranış
Credits:
3
Örgütlerde insan davranışını anlamaya yardımcı olan kavram ve kuramların incelenmesi. Algılama, motivasyon, liderlik, davranış değiştirme, iş tutumu, çatışma yöntemi, değişim, stres yönetimi, ve grup dinamiği gibi konuların örgütsel ortama uyarlanması.
Prerequisite:
TRM 331 veya öğretim elemanının onayı
TRM 364 Hizmet Pazarlaması
Credits:
3
Kantitatif ve kalitatif araştırma metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnek alma teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları. SPSS uygulamalarını da içeren bir araştırma projesi uygulaması.
Prerequisite:
TRM 134 ve TRM 263
TRM 366 Turizmde Girişimcilik ve İş Planlama
Credits:
3
Temel sermaye bütçelemesi ve yatırım değerleme tekniklerine giriş. Fizibilite çalışmalarının temel yapı taşları. İş kavramının geliştirilmesi, endüstri trendlerinin belirlenmesi, pazarlama planının hazırlanması, yönetim ve organizasyon planlarının hazırlanması, finansal tabloların projeksiyonu, nakit akış tabloları, yatırım değerleme kriterlerinin uygulanması, duyarlılık analizleri, fizibilite raporunun hazırlanması ve sunulması. Yatırım değerleme modelinin turizm yatırımı projelerine uygulanması.
Prerequisite:
TRM335
TRM 378 Yiyecek Hizmetleri Yönetimi
Credits:
3
Yiyecek hizmeti veren işletmelerin yönetim bilimleri çerçevesinde çeşitli işlevlerinin yapılış şekilleri. Yiyecek hizmeti organizasyonunun yapısı, iş tanımlamaları, kontrol düzenleri, sistem geliştirme teknikleri, özel geliştirilmiş araç ve gereçlerin analizi. Oteller, hava yolları ve diğer taşımacılık alanlarındaki ikram sistemleri, eğitim ve diğer kuruluşlardaki yiyecek hizmeti yönetimlerinin incelenmesi ve saha çalışmalarıyla desteklenmesi.
Prerequisite:
TRM 134
TRM 400 Staj
Credits:
0
Akademik programı, turizm yönetimi alanındaki uygulamalı deneyim ile bütünleştirir. Bölüm tarafından onaylanan kuruluşlarda en az 60 iş günü yönlendirilmiş ve yapılandırılmış pratik deneyim içerir.
Prerequisite:
Öğretim elemanı onayı
TRM 408 Hizmet Endüstrilerinde Yöneylem Araştırması
Credits:
3
Kantitatif karar verme yöntemleri ile ilgili yöneylem araştırması ve modelleme kavramlarına giriş. Doğrusal programlama, dualite, duyarlılık analizi, ulaştırma ve atama problemleri, şebeke modelleri ve servis endüstrilerinden vaka çalışmaları. Kuyruk teorisi, benzetim.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim görevlisinin onayı.
TRM 435 Farklılık Yönetimi
Credits:
3
Bireysel farlılıkların yönetim sistemleri içindeki yeri ve önemi. Farlılık yönetimi için gerekli olan yönetsel yetkinlikler. Farklılık yönetiminin kurumsal performansa etkisi.
Prerequisite:
TRM 336 veya öğretim elemanının onayı
TRM 465 Turizmde Güncel Konular
Credits:
3
Turizm ve seyahat türleri ile ilgili seyahat düzenleme sistemlerindeki değişik konular; macera, turizmi; özel ilgi seyahati; havaalanı hizmetleri; iç turizm; öğrenci ve gençlik turizmi; ticari şirket seyahatleri; kongre organizasyonu; yat turizmi; cruise (tenezzüh gemiciliği) pazarı ve yönetimi; grup seyahati işlemleri gibi çok çeşitli alanlardaki konuların ilgili uzmanlar tarafından işlenmesi.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim görevlisinin onayı.
TRM 472 İşletme Stratejisi
Credits:
3
İşletme stratejilerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik kavram ve yöntemlerin tanıtımı. Çevresel faktörlerin analizi; stratejik mukayeseli üstünlüklerin tanımlanması ve seçimi; formal planlama sistemlerinin analizi. Konuya ilişkin bazı kavram ve alternatif stratejilerin öğretilmesinde vaka analizi yöntemi kullanılacaktır.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim görevlisinin onayı.
TRM 48M Özel Konular: Analitik Düşünme ve Problem Çözme
Credits:
3
TRM492 Turizmde Özel Araştırmalar
Credits:
3
Turizm politikası, destinasyon pazarlaması, kültür turizmi, seyahat acentesi işletmeciliği, turizmde tüketici tercihleri gibi ilgi alanlarında dönem projesi hazırlama. Turizmde kültürler arası sözsüz iletişim.
Prerequisite:
TRM 355 veya öğretim elemanı onayı.