Ders Açıklamaları

EC 101 Mikroekonominin İlkeleri
Credits:
3
Arz ve talep, esneklik, fiyat kontrolları, marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrisi analizi, üretim ve maliyet, piyasa yapıları, ücretlerin belirlenmesi, sermayenin getirisi.
EC 102 Makroekonominin İlkeleri
Credits:
3
Gelirin maliyeti ve milli gelirin tayini, istihdam, para ve bankacılık, maliye ve para politikaları, uluslararası ticaret teorisi ve ödemeler bilançosu, iktisadi kalkınma, iktisadi sistemler.
LAW 101 Hukuka Giriş
Credits:
3
Sosyal ilişkiler ve hukuk, farklı hukuk sistemleri. (özel hukuk ve Avrupa hukuku) hukukun dalları, (kamu hukuku - özel hukuk) hukukun kaynakları, hukukun uygulanması ve yorumu, haklar (hakların kazanılması ve subjektif iyi niyet, hakların kullanılması ve objektif iyi niyet) temyiz kudreti, kısıtlılık, küçükler, şahsi haklar, ikametgah.
MATH 105 Matematik I
Credits:
4
Lineer denklemler, eşitsizlikler, fonksiyon ve grafikler, üssel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik; türev, türevin uygulamaları; hizmet endüstrilerinden örnekler
MATH 106 Matematik II
Credits:
4
TRM 101 Turizm Endüstrisine Giriş
Credits:
3
Turizm tarihi, turizm ile ilgili temel ilkeler; dünyada turizm eğilimleri; tourism talebi ve arzı; turizm ve gelişme; kültürel turizm, turizm sosyolojisi, turizm psikolojisi ve turist motivasyonlarının toplam turizm ürününe yönelik olarak tartışılması. Toplam turizm ürününün bir parçası olarak konaklama işletmeleri, boş zaman ve dinlence olanakları, ulaşım ve seyahat işletmeleri, kültürel etkinlikler ile sigorta ve bankacılık gibi destekleyici hizmetler. Turizm planlaması ve ekonomisi.
TRM 104 Çevre ve Turizm
Credits:
3
Turizm tarihi, turizm ile ilgili temel ilkeler; dünyada turizm eğilimleri; turizm talebi ve arzı; turizm ve gelişme; kültürel turizm, turizm sosyolojisi, turizm psikolojisi, ve turist motivasyonlarının toplam turizm ürününe yönelik olarak tartışılması. Toplam turizm ürününün bir parçası olarak konaklama işletmeleri, boş zaman ve dinlence olanakları, ulaşım ve seyahat işletmeleri, kültürel etkinlikler ile sigorta ve bankacılık gibi destekleyici hizmetler. Turizm planlaması ve ekonomisi.
TRM 107 Anadolu Uygarlıkları
Credits:
3
Anadolu kültür mirasının önemi. Anadolu’da yaşamış halklar ve kültürler. Anadolu’da Paleolitik ve Neolitik dönemler; Kalkolitik kültür ve Bronz Çağı; Asur Ticaret Kolonileri dönemi, Hitit ve Frig tarihi. Urartu kültürü. Yunan ve Roma çağlarında Anadolu’nun antik bölgeleri, çağlar boyunca İstanbul. Dersin bir parçası olarak müze ve anıt gezileri.
TRM 123 Profesyonel İletişim
Credits:
3
Turizm sektörü içerisinde iletişimin önemi. İngilizce ve turizm terimlerinin doğru kullanımına vurgu. Otellerde ve seyahat acentelerinde müşterilerle iletişimin sağlanması ve müşteri sorunlarının çözümü için İngilizce iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
TRM 124 İş Dünyasında İletişim
Credits:
3
İş dünyasında kullanılan etkili konuşma ve yazı tekniklerinin önemi. Toplu iletişim, elektronik medyaya ilişkin iletişim türleri ve bunların iş dünyasında kullanımı. Mektup ve rapor yazma; toplantılarda iletişim; telefonla iletişim. İletişim ahlakı, sözlü görüşmeler, takdimler, dinleme ve başkalarını anlama becerisi.
TRM 134 Yönetim Prensipleri
Credits:
3
Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, kontrol, liderliğe yönelik klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması, vaka analizleri.
TRM 139 Seyahat Coğrafyası
Credits:
3
Dünyadaki kıtaların fiziksel özellikleri, doğal öz kaynaklar, dağlar, ırmaklar ve göller. Belli başlı başkentler. Başlıca turist çekim merkezlerindeki ziyaret yerleri, bölgeleri ve yöreleri. Hava, kara ve deniz ulaşım araçları. Güzergah planlama ve tur hazırlama, saat farkları, uluslararası zaman çizgisi, toplam yolculuk süresi. Önemli ulusal para birimleri, haritalar üzerinde uygulama çalışmaları.
TRM 141 Psikolojiye Giriş
Credits:
3
Davranış bilimlerine giriş, güdülenme, öğrenme ve hatırlama, sosyal psikolojnin temel konuları, zeka ve psikolojideki belli başlı kişilik teorileri. Psikolojide araştırma metodları ve deneysel tasarım.
TRM 146 Turizmin Sosyal Yönleri
Credits:
3
Toplumsal değişim ve cinsiyet politikalarının turizme etkileri; eşitsizlik ve turizm politikaları. Küresel basın-yayının turizme etkileri.
TRM 153 İşletmelerde Başlangıç Düzey Bilgisayar Kullanımı
Credits:
3
İşletme uygulamaları çerçevesinde bilgisayar ile ilgili kavramlara giriş. Elektronik veri işleme. Değişik işletim sistemlerinin incelenmesi. Yaygın paket programların kullanılması (kelime işlemci, veri tabanı, tablolama). Laboratuvarda konular ile uygulamaların bütünleştirilmesi.
TRM 162 Uygarlıklar Tarihi
Credits:
3
Antik çağdan başlayarak günümüze uzanan süreçte uygarlıkların, ve ağırlıklı olarak batı uygarlığının irdelenmesi. Bu uygarlıklar çerçevesinde üretilen sanat ve yazın ürünlerinin tanıtımı. Çağdaş düşüncenin oluşumunda geçmiş ve günümüz toplumlarının etkileri.
TRM 223 Konaklama Endüstrisi
Credits:
3
Konaklama sektörüne ve yapısına giriş; otellerdeki farklı yönetim alanlarının ve operasyonlarının incelenmesi. Satış; rezervasyon; ön büro; kat hizmetleri; muhasebe; yiyecek ve içecek; misafir hizmetleri; getiri yönetimi sistemlerine giriş; ana başarım göstergelerinin tanıtımı ve otellerde başarım ölçümü.
TRM 224 Kişilerarası İletişim
Credits:
3
Bireylerarası iletişimin genel kavramları üzerinde durulması ve iletişim becerilerinin anlama olanağının sağlanması amaçlı uygulamalar. Ego durumları analizi; müşteri ilşkileri; dinleme becerileri; sözlü iletişim; paralanguage; kinesics (beden dili); proxemics; grup içi iletişimde liderlik ve grup sürecinde iletişim. Grup egzersizleri ile öğrencilerin birbirlerine iletişim becerileri hakkında geri bildirimde bulunmalarının sağlanması.
Prerequisite:
TRM 141
TRM 231 Finans Muhasebesi
Credits:
3
Muhasebe enformasyon sistemine giriş. Ekonomik işlemlerin tanınması, kaydedilmesi, özetlenmesi ve raporlanması. Muhasebenin teorik çerçevesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. Muhasebe kayıt işlemlerinin tüm evreleri ve dönemin tamamlanması. Dönemsel muhasebe, dönem sonu düzeltmeleri ve finansal tabloların hazırlanması.
TRM 232 Turizm Endüstrisi için Yönetim Muhasebesi
Credits:
3
Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren değişik tipte işletmelerin finansal tablolarının tanıtımı. Konaklama işletmeleri standart hesap planları ve otel finansal tablolarının özellikleri. Muhasebe bilgilerinin yönetim karar mekanizmalarında kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi, hazırlanması. Muhasebe bilgileri kullanılarak, yönetim karar aşamalarında uygulanabilecek, model ve tekniklerin tanıtımı: Rasyo analizi, fon kaynak ve kullanım tablosu, maliyet-hacim-kar ilişkileri, başa baş analizi, bütçeleme, yatırım analizi.
Prerequisite:
TRM 231
TRM 242 Turizm Hukuku
Credits:
3
Otel ve restoran yönetimlerinde yasal hakları ve sorumlulukları etkileyen esaslar ile ilgili temel bilgiler. Hukuksal sorunların tanımlanması ve çözümlerin mantıksal organizasyonuna yönelik konu çalışmaları.
Prerequisite:
TRM 241
TRM 257 Uygulamalı İstatistik I
Credits:
3
Basic concepts of probability. The role of statistics in scientific inquiry. Organization and description of data. The logic behind the basic principles and techniques of statistical analysis. Discrete and continuous distributions. Inferences based on large samples. Sampling distributions.
TRM 258 Uygulamalı İstatistik II
Credits:
3
Basic concepts of probability. The role of statistics in scientific inquiry. Organization and description of data. The logic behind the basic principles and techniques of statistical analysis. Discrete and continuous distributions. Inferences based on large samples. Sampling distributions.
Prerequisite:
TRM 257
TRM 263 Pazarlama Prensipleri
Credits:
3
Pazarlamanın temel prensiplerinin hizmet ağırlıklı olarak işlenmesi. Pazarlama kurumlarının örgütsel yapıları, pazarlama yönetimini kapsayan konular, tüketici pazarları ve örgütsel pazarlama özellikleri, işletmelerin içinde bulundukları çevre, ve değişen şartlar karşısında uygulamaları gereken stratejiler. Konulara uygulamalı bir yaklaşım getirmek ve işlenen billgileri kullanarak çeşitli pazarlama problemlerine çözüm üretme becerileri geliştirmek için vaka analizleri.
TRM 282 Seyahat Endüstrisi
Credits:
3
Seyahat kavramının modern insanın özelliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak ortaya çıkışı. Hareketlilik kuramı; turizm alanı olarak şehirler; ulaşım sistemlerinin tarihi gelişimi; ulaşım, seyahat ve turizmin karşılıklı yapılanışı; ulaşım sistemlerinin ve merkezlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri. Seyahat endüstrisinin dönüşümü ve güncel işleyişi; seyahat endüstrisi çalışanları; teknolojinin seyahat endüstrisi üzerindeki etkisi; seyahat endüstrisinin güncel operasyonel yapısı ve uygulamaları; gelecek beklentileri.
TRM 301 Ancient Cities and Tourism
Credits:
3
Tarihi kaynaklara dayanarak kültürel turizm ürünlerinin tanıtımı. Tarihi çerçevede turizm ürünü olabilecek yeni tema projeleri geliştirme; çeşitli tema parklarının görsel olarak tanıtımı. Gezi ve görsel eğitim araçları ile İstanbul’un tarihi ve arkeolojik açıdan incelenmesi.
TRM 307 Anadolu Mitolojileri
Credits:
3
Geçmiş uygarlıklar hakkında bilgi kaynağı olarak mitoloji. Mitlerin psikolojik, dini ve sosyal dinamikleri. Mitolojileri anlamakta kullanılan araçlar. Yunan mitlerinin Anadolu ve Yakın Doğu kökenleri. Mitlerin sanata yansıması.
Prerequisite:
TRM 107 veya öğretim görevlisinin onayı
TRM 313 Economic Issues in Tourism
Credits:
3
Economic aspects of the tourism industry. Analysis of core macro and micro economic concepts, including scarcity, opportunity cost, supply and demand, market structures, elasticity, GDP, GNP, employment, income distribution, exchange rates, balance of payments and investment decisions, all with particular focus on tourism. The effects of branding and sustainability on tourism development.
Prerequisite:
TRM 111ve TRM 112
TRM 315 Kruvazyer Taşımacılığı ve Marinalar
Credits:
3
Turizmde modern deniz taşımacılığı ve turist ilişkileri, kruvazyer endüstrisinin özellikleri, diğer turizm sektörleriyle ilişkiler; operasyon ve pazarlama sistemler, gemi özellikleri, tur güzergahları ve ziyaret edilen limanlar. Uluslararası anlaşmalar. Kruvazyer operasyonları ve yönetiminin hizmet yoğun niteliği. İş olanaklarının tanıtımı.
TRM 331 İnsan Kaynakları Yönetimi
Credits:
3
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin fonksiyonlar; insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş dizaynı, aday toplama, işe alma, eğitim, başarı değerlendirme, ücret yönetimi, iş değerlendirme, disiplin.
Prerequisite:
TRM 134 ve TRM 141
TRM 335 İşletme Finansına Giriş
Credits:
3
Finansal analizler, finansal marketler ve finansal kurumlar, paranın zaman değeri, değerleme, yatırım kararları, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı.
Prerequisite:
TRM 231
TRM 336 Örgütsel Davranış
Credits:
3
Örgütlerde insan davranışını anlamaya yardımcı olan kavram ve kuramların incelenmesi. Algılama, motivasyon, liderlik, davranış değiştirme, iş tutumu, çatışma yöntemi, değişim, stres yönetimi, ve grup dinamiği gibi konuların örgütsel ortama uyarlanması.
Prerequisite:
TRM 331 veya öğretim elemanının onayı
TRM 338 Yönetimde Serüvenle Öğrenme
Credits:
3
Serüvenle öğrenme tekniği ile sorun çözümü, karar verme, yenilikçilik, yaratıcılık, ekip ruhu geliştirme, proje yönetimi, risk yönetimi gibi temel yönetsel yetkinliklerin edinilmesi.
TRM 339 Küresel Kurumlar
Credits:
3
Özel etkinlikler turizmi, turizm ekonomisine etkisi, trend ve tüketici araştırmaları ; turistik varış noktalarının planlanması; özel etkinliklerin planlanması ve pazarlanması; kongre planlanması; kongre bürolarının fonksiyonları ve varış noktasının gelişimindeki önemi. Özel etkinliklerden örnek olaylar.
Prerequisite:
TRM 101 veya öğretim elemanının onayı
TRM 355 Araştırma Yöntemleri
Credits:
3
Kantitatif ve kalitatif araştırma metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnek alma teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları. SPSS uygulamalarını da içeren bir araştırma projesi uygulaması.
Prerequisite:
TRM 258
TRM 363 Hizmet Kalitesi Yönetimi
Credits:
3
Kalitenin tanımı, toplam kalite kontrolü, standartlar, örnekleme muayenesi, kalite geliştirme grupları, toplam kalite yönetimi; grup teknolojisi, kanban ve tam zamanında üretim felsefesi.
Prerequisite:
TRM 134 veya öğretim elemanının onayı
TRM 364 Hizmet Pazarlaması
Credits:
3
Kantitatif ve kalitatif araştırma metodlarının ticari konulardaki uygulamaları; örnek alma teknikleri, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, talep araştırmaları, kodlama; tablo oluşturma ve veri analiz metodları. SPSS uygulamalarını da içeren bir araştırma projesi uygulaması.
Prerequisite:
TRM 134 ve TRM 263
TRM 366 Turizmde Girişimcilik ve İş Planlama
Credits:
3
Temel sermaye bütçelemesi ve yatırım değerleme tekniklerine giriş. Fizibilite çalışmalarının temel yapı taşları. İş kavramının geliştirilmesi, endüstri trendlerinin belirlenmesi, pazarlama planının hazırlanması, yönetim ve organizasyon planlarının hazırlanması, finansal tabloların projeksiyonu, nakit akış tabloları, yatırım değerleme kriterlerinin uygulanması, duyarlılık analizleri, fizibilite raporunun hazırlanması ve sunulması. Yatırım değerleme modelinin turizm yatırımı projelerine uygulanması.
Prerequisite:
TRM335
TRM 368 Hizmetlerin Pazarlama Açısından Tanıtımı
Credits:
3
Pazarlamada tanıtım karması araçları olarak kişisel satış, reklam, satış artırma ve halkla ilişkilerin uluslararası düzeyde yaygın olarak kullanılan vaka analizleri ile tartışılması. Bu kavramların gerçek pazar şartlarındaki uygulamalarını göstermek amacıyla her alt başlık için proje geliştirme.
Prerequisite:
TRM 364
TRM 371 Yiyecek Bilimi ve Beslenme
Credits:
3
Yiyecek ve içeceklerin bilimsel açıdan incelenmesi, kimyasal fiziksel özellikler ve besin öğeleri bileşimi. Yiyeceklerin beslenme açısından önemi, yağlar, proteinler, karbohidratlar, enzimler ve sindirim sistemi, yiyecek ve enerji. Yiyecek ve içecek zehirlenmeleri, yiyeceklerin muhafazası, katkı maddeleri ve etiketleme.
TRM 373 Yemek Sosyolojisi
Credits:
3
Turizm kaynaklarının tanımlanması ve değerlendirilmesi, turizm varış noktalarının planlanması ve yönetimi. Varış noktası yaşam döngüsü analizleri, varış noktalarının geliştirilmesine yaklaşımlar, turizm trendleri ve örneklerin yorumlanması.
TRM 374 Seyahat Endustrisi için Bilişim Sistemleri
Credits:
3
Bilgisayar yer ayırma sistemlerinin genel işlevleri, yer ayırmak, uygulanabilir ücretleri görüntülemek ve havayolu biletlerini kesmek; biletlemenin geleneksel ilkeleri ve kuralları, otel ve otomobil kiralama; günümüzün endüstri eğilimleri, son kullanıcıya yönelik ürün siteleri.
Prerequisite:
TRM 282 veya öğretim elemanının onayı
TRM 376 Otel Endüstrisi için Bilişim Sistemleri
Credits:
3
Bilgisayarlı yer ayırma sistemlerinin işlevleri, otel otomasyonu, önbüro işlemleri, oda türleri, otel giriş – çıkış işlemleri, yer ayırmanın gerçekleştirilmesi, ödeme koşulları ve yer iptalleri, oda yönetimi, fiyatlandırma yönetimi ve otel hesabı.
Prerequisite:
TRM 223
TRM 377 Uluslararası Mutfaklar
Credits:
3
Profesyonel işletmelerde yiyecek ve içecek hazırlama ve üretim teknikleri. Uluslararası mutfakların özellikleri, profesyonel üretim için araç ve gereç; profesyonel yemek üretiminde yeni teknoloji, mutfağa özgü tanım ve terimler, laboratuvar uygulamaları ve saha gezileri.
Prerequisite:
TRM 371 veya öğretim elemanının onayı
TRM 378 Yiyecek Hizmetleri Yönetimi
Credits:
3
Yiyecek hizmeti veren işletmelerin yönetim bilimleri çerçevesinde çeşitli işlevlerinin yapılış şekilleri. Yiyecek hizmeti organizasyonunun yapısı, iş tanımlamaları, kontrol düzenleri, sistem geliştirme teknikleri, özel geliştirilmiş araç ve gereçlerin analizi. Oteller, hava yolları ve diğer taşımacılık alanlarındaki ikram sistemleri, eğitim ve diğer kuruluşlardaki yiyecek hizmeti yönetimlerinin incelenmesi ve saha çalışmalarıyla desteklenmesi.
Prerequisite:
TRM 134
TRM 384 Ulaşım Sistemleri
Credits:
3
Yolcu ulaşım sistemlerinin analizi, tarihi gelişimi, fonksiyonları, ulaştırma taleplerinin karakteristik özellikleri, sosyal ve ekonomik ögeleri, uluslararası anlaşmalar, kamu düzenlemeleri, diğer turizm sektörleriyle ilişkiler:hava ulaştırması ile ilgili kuruluşlar, biletleme. Ulaştırma çeşitleri, tur operasyonu ve ulaştırma. Turizmde havayolu ulaştırmasının önemi, havayolu işletmeleri, bilet çeşitleri ve tarifeler, bilgisayarlı rezervasyon sistemleri ve uygulamaları, hava limanları ve limanlarda yolcu işlemleri.
TRM 392 Sanitasyon ve Hijyen Kuralları
Credits:
3
Otel hizmetlerinde sanitasyonun önemi. Yiyecek ve içecek mikrobiyolojisi. Personel hijyeni. Yiyecek üretim ve servisinde kullanılan donanım ve olanakların temizliği ve temizliğin sürdürülmesi.
TRM 400 Staj
Credits:
0
Akademik programı, turizm yönetimi alanındaki uygulamalı deneyim ile bütünleştirir. Bölüm tarafından onaylanan kuruluşlarda en az 60 iş günü yönlendirilmiş ve yapılandırılmış pratik deneyim içerir.
Prerequisite:
Öğretim elemanı onayı
TRM 402 Özel İlgi Turizmi
Credits:
3
Son zamanlarda önemini giderek arttıran bireysel tercihler ve farklılaşan yaşam stillerine dayalı turizm hareketleri. Kırsal turizm, kültürel turizm, miras turizmi, eğitim turizmi, sağlık turizmi, üçüncü yaş turizmi.
TRM 404 Öğrenen Organizasyonlar
Credits:
3
Öğrenen örgütlerin prensipleri ve uygulamaları. Düşünsel modeller, kişisel yetkinlik, paylaşılan genel görüı, takım halinde öğrenme ve sistem düzeyinde düşünme. Bilgi akışı, iletişim ve güven oluşturulması. Öğrenen örgütler için liderliğin rolü. Öğrenmeyi kolaylaştırıcılar olarak yöneticililer. Öğrenen örgütlerin sınırlarının incelenmesi. Öğrenen örgütler konusunda ekip çalışmaları.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 405 Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi
Credits:
3
Özel etkinlikler turizmi, turizm ekonomisine etkisi, trend ve tüketici araştırmaları ; turistik varış noktalarının planlanması; özel etkinliklerin planlanması ve pazarlanması; kongre planlanması; kongre bürolarının fonksiyonları ve varış noktasının gelişimindeki önemi. Özel etkinliklerden örnek olaylar.
Prerequisite:
TRM 263
TRM 406 Tüketici Davranışı
Credits:
3
Tüketicilerin satın alımla ilgili kararları ve nedenleri, tüketici davranışlarını etkileyen kişisel ve dışsal etkenler. Tutumların oluşması ve değişimi, tüketici pazarlarında iletişim, yeniliklerinin benimsenmesi ve markaya bağlılık, tüketici davranışına çeşitli bakış açıları ve tüketici davranışları modellerinin hizmet ağırlıklı olarak incelenmesi. Tüketici davranışlarının işletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların stratejik planlamalarında uygulanması, tüketici pazarlarındaki yeni gelişmeler, global pazarlar, tüketicinin korunması ve tüketiciyi ilgilendiren alanlarda iş etiği
Prerequisite:
TRM 263 veya öğretim elemanının onayı
TRM 407 Eğlence, Dinlence Yönetimine Giriş
Credits:
3
Endüstri sonrası modern toplumlar ve dinlencenin önemi. Eğlence aktivitelerinin programlanması. Eğlencede liderlik. Önkoşul: TRM 134
Prerequisite:
TRM 134
TRM 408 Hizmet Endüstrilerinde Yöneylem Araştırması
Credits:
3
Kantitatif karar verme yöntemleri ile ilgili yöneylem araştırması ve modelleme kavramlarına giriş. Doğrusal programlama, dualite, duyarlılık analizi, ulaştırma ve atama problemleri, şebeke modelleri ve servis endüstrilerinden vaka çalışmaları. Kuyruk teorisi, benzetim.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim görevlisinin onayı.
TRM 409 Meslek Ahlakı
Credits:
3
Mesleki ahlak normlarının tanıtımı ve sosyal sorumluluk konuları; eşit istihdam olanağı, ayrımcılığın önlenmesi, hizmet kalitesi konuları, istihdam edilenlerin eşit muamele görmesi, işveren ve işgören arasında gizlilik, kamu ilişkilerinde dürüstlük, hizmet sonrası işlemler, toplumun taleplerine ve davranışlarına duyarlılık. Önkoşul: Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 411 Kültür Turizmi
Credits:
3
Kültür ve turizm arasındaki ilişkiler. Kültür turizminin temel çekim kaynağı olarak medeniyetler. Yorumlar, kültürler arası değerler, kalkınma etkileri ve sürdürülebilir turizm gibi soyut ve somut kültürel varlıkların yönetimine dair güncel konular.
TRM 413 Turizmde Yeni Varış Noktaları Oluşturma
Credits:
3
Turizm kaynaklarının tanımlanması ve değerlendirilmesi, turizm varış noktalarının planlanması ve yönetimi. Varış noktası yaşam döngüsü analizleri, varış noktası gelişmesine yaklaşımlar, turizm trendleri ve örneklerin yorumlanması. Önkoşul: Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 415 Profesyonel Hayata Giriş
Credits:
3
TRM 415 - Introduction to Professional Life (3+0+0) 3 ECTS 5 Career planning; networking, and job searching strategies; assessment of changing world of work; value and process of strategic management; applications of key strategy concepts; organizational and environmental analysis. Prerequisite: Consent of the instructor.
Prerequisite:
Consent of the instructor.
TRM 435 Farklılık Yönetimi
Credits:
3
Bireysel farlılıkların yönetim sistemleri içindeki yeri ve önemi. Farlılık yönetimi için gerekli olan yönetsel yetkinlikler. Farklılık yönetiminin kurumsal performansa etkisi.
Prerequisite:
TRM 336 veya öğretim elemanının onayı
TRM 436 Kurumsal Bazda Danışmanlık
Credits:
3
İşletmelerdeki yönetsel sorunlara tanı koyma. Sorun çözümü süreci. Danışmanlık yetkinlikleri. Danışmanlıkta etik değerler. Danışman-müşteri ilişkileri. Bir danışmanlık firmasında uygulama ve bir profesyoneli izleyerek danışmanlık raporunun hazırlaması ve yazılması.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim elemanının onayı
TRM 437 Havayolu Yönetimi I
Credits:
3
Havacılık tarihi. Mikro düzeyde ticari havayolunun işlevleri, sivil havacılık kuruluşları, havayollarının çalışması. Havayolu işletmeciliğinde işbirliği ve rekabet, düzenli ve kesintisiz ürün. Hizmet zincirinde taraflar ve aralarındaki etkileşim. Havayolu endüstrisini etkileyen politik, ekonomik ve sosyal çevreler, sivil havacılığı denetleyen mevzuat, hava hizmeti anlaşmaları, ödeme sistemleri, dağıtım düzenekleri, toplama-dağıtma sistemleri, ortaklıklar. Müşteri sadakat programları, verim yönetimi ve filo planlaması.
TRM 438 Havayolu Yönetimi II
Credits:
3
Küresel ve makro düzeyde ticari havayolu endüstrisinin işlevleri, havayolu endüstrisinde temel kavramlar. Elektronik ticaret, müşteri ilişkileri yönetimi, yer ayırtım teknikleri; aşan yer ayırtım, yolcu reddi ve tazminat mekanizmaları. Bölgesel havayolları, yük taşımacılığı ve tarifesiz uçak hizmetleri. Havacılıkta işgücü ilişkileri, düşük maliyetli havayolları, havayollarında özelleştirme konuları, havacılık sigortası, güvenliği ve havaalanı ilişkileri. Turizm endüstrisi hizmet zinciri ile ilintili ulaşım boyutları, seyahat ticareti ve otel işletmeciliği.
TRM 441 Turizm ve Konaklama Endüstrisinde Finansal Yönetim
Credits:
3
The relationship between risk and return, calculating beta coefficients, cost of debt, cost of common stock, the weighted average cost of capital, factors that affect the weighted average cost of capital, the corporate valuation model, debt policy, payout policy, long-term financial planning, short-term financial planning, derivative instruments, international financial management, applications in the tourism and hospitality industry.
Prerequisite:
Öğretim Elemanının onayı
TRM 465 Turizmde Güncel Konular
Credits:
3
Turizm ve seyahat türleri ile ilgili seyahat düzenleme sistemlerindeki değişik konular; macera, turizmi; özel ilgi seyahati; havaalanı hizmetleri; iç turizm; öğrenci ve gençlik turizmi; ticari şirket seyahatleri; kongre organizasyonu; yat turizmi; cruise (tenezzüh gemiciliği) pazarı ve yönetimi; grup seyahati işlemleri gibi çok çeşitli alanlardaki konuların ilgili uzmanlar tarafından işlenmesi.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim görevlisinin onayı.
TRM 468 Turistik İşletmenin Bakım Onarım Yönetimi
Credits:
3
Turistik işletme yöneticisinin rolü, halihazır masraflar ve uzun vadeli trend’ler; kontrata veya kiraya dayalı bakım-onarım antlaşmaları; donanım yenileme veya değiştirme poitikaları, sistematik planlama yaklaşımı çerçevesinde personel gereksiniminin tespiti; atık, çöp toplama ve imhası; güvenlik (yangın misafir ve personelin, ve de enerji tasarrufu yöntemleri açısından); gelecekteki konaklama mühendislik sistemleri.
Prerequisite:
öğretim elemanının onayı
TRM 472 İşletme Stratejisi
Credits:
3
İşletme stratejilerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik kavram ve yöntemlerin tanıtımı. Çevresel faktörlerin analizi; stratejik mukayeseli üstünlüklerin tanımlanması ve seçimi; formal planlama sistemlerinin analizi. Konuya ilişkin bazı kavram ve alternatif stratejilerin öğretilmesinde vaka analizi yöntemi kullanılacaktır.
Prerequisite:
Son sınıf seviyesi veya öğretim görevlisinin onayı.
TRM 474 Turizmde Güvenlik Yönetimi
Credits:
3
Havayolu, kurvazyer turizmi ve konaklama endüstrisinde güvenlik uygulamaları. Kazalar ve yangın önlemleri, gıda zehirlenmeleri, salgın hastalıklar, ilk yardım ve terör konuları ve bu gibi tehlikelere karşı alınması gereken güvenlik politikalarının oluşturulması
TRM 476 İnternette Pazarlama
Credits:
3
Pazarlamada kullanılan elektronik teknolojileri. Günümüzde ticari bir aracı olan internetin turizm alanında kullanımı. Turizmde telsiz ve öbür elektronik teknolojilerinin kullanımı. Elektronik teknolojilerin getirdikleri iletişim, tanıtım, dağıtım ve tüketici davranış değişiklikleri.
Prerequisite:
TRM 263 veya öğretim elemanının onayı
TRM 48B Sp. Top: Introduction to Professional Life
Credits:
3
TRM492 Turizmde Özel Araştırmalar
Credits:
3
Turizm politikası, destinasyon pazarlaması, kültür turizmi, seyahat acentesi işletmeciliği, turizmde tüketici tercihleri gibi ilgi alanlarında dönem projesi hazırlama. Turizmde kültürler arası sözsüz iletişim.
Prerequisite:
TRM 355 veya öğretim elemanı onayı.