Öğrenci Temsilciliği Kurulu

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu Boğaziçi Üniversitesi’ndeki demokratik yönetim geleneğinin öğrenciler arasında yerleştirilmesi; öğrenci talep ve tepkilerinin Üniversite Yönetimi’ne hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi; Üniversite’nin karar alma ve yürütme organlarının öğrencilerle olan ilişkilerinde daha duyarlı olmalarına katkıda bulunulması; Üniversite genelindeki sorunların çözümlerine öneriler getirerek öğrencilerin karar alma sürecine etkin olarak katılmaları amacıyla kurulmuştur.
 
Bölüm Lisans öğrenci temsilciliği kurulu bölüm lisans öğrencilerinin seçtikleri 5 öğrenci temsilcisinden oluşur. Öğrenci temsilcisi 1 yıl için seçilir. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 
 
Bölüm Lisans öğrenci temsilciliği kurulu, bölüm öğrencilerini ilgilendiren ortak konu ve sorunlarda bölüm dalı öğrencilerini temsil eder. Öğrencileri ilgilendiren konularda bölüm öğrencilerinin katılımı ile bölüm öğrenci temsilciliği’ne bağlı olarak çalışacak gruplar oluşturur, inceleme ve araştırma yapar. Bölüm Lisans öğrenci temsilcileri aralarında belirledikleri tarihlerde üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alırlar. Bölüm Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkanı Bölüm Yönetim Kurulu toplantılarına davetli üye olarak düzenli bir şekilde katılır. Öğrencilerle ilgili konularda karar mekanizmalarına katkıda bulunur. Bölüm Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı, Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilciliği Kurulu’na katılarak, katılarak kendi birimlerini temsil eder.
Bölüm Lisans öğrenci temsilciliği kurulu, görev süresinin sonunda kendi görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve takip eden öğrenci temsilciliği dönemi için yapılması tavsiye edilen faaliyetleri içeren bir raporu iki nüsha halinde bölüm başkanlığına sunar. Bölüm yönetimi sözü geçen raporların bir nüshasını bir sonraki dönem öğrenci temsilciliği kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.
 
Bölüm Lisans Temsilciliği adayı olabilmek için
 

(a) Söz konusu bölümün lisans öğrencisi olmak, 

(b) Seçim döneminde kayıtlı ve izin almamış olmak,

(c) Bir önceki yarıyılda sınamalı durumda olmamak, (Boğaziçi üniversitesi Lisans ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Madde 19)

(d) Yedinci (ÇAP öğrencileri için sekizinci, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü için dokuzuncu) dönemini geçmemiş olmak

(e) Hiçbir disiplin cezası almamış olmak

 
gerekmektedir.